หน้าเว็บ

ของแต่งบ้าน

กฎหมายใหม่ ระยะร่นอาคาร ตึกแถว ทาวน์เฮาส์ และบ้านแฝด

ระยะถอยร่นตึกแถว
ข้อบังคับแก่ อาคารพาณิชย์ ภาษากฎหมายเรียกว่า ห้องแถวหรือตึกแถว ซึ่งระบุไว้ในข้อ 34 ของกฎกระทรวงฉบับนี้ สรุปเนื้อหาของการเว้นระยะถอย หรือ “ที่ว่างนอกตัวอาคาร” ไว้ดังนี้

1. ห้องแถวหรือตึกแถวซึ่งด้านหน้าไม่ติดริมถนนสาธารณะ ต้องมีที่ว่างด้านหน้าอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

2. ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อใช้ติดต่อถึงกัน โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ำไม่เกิน 1.40 เมตร

3. ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง 40 เมตร ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของห้องแถวหรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่ว่างหลังอาคาร ห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง 40 เมตร แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว แต่ให้ถือว่าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน

4. ที่ว่างตามข้อ 1 , 2 และ 3 จะก่อสร้างอาคาร รั้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด หรือจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้

5. ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีด้านข้างใกล้เขตที่ดินของผู้อื่น ต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้อื่นนั้น กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร เว้นแต่ห้องแถวหรือตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไม่เกิน 15 เมตร

ระยะถอยร่นทาวน์เฮาส์
“ทาวน์เฮาส์” ภาษากฎหมายเรียกว่า “บ้านแถว” ข้อบังคับระยะถอยร่นซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 36 ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกันกำหนดไว้สรุปได้ดังนี้คือ…
…ด้านหน้าเว้น 3 เมตร ด้านหลังเว้น 2 เมตร ด้านข้างเมื่อรวมได้ 10 คูหาหรือยาวรวม 40 เมตร ต้องมีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตรตลอดความลึกของบ้านแถว แม้จะสร้างไม่ถึง 10 คูหา และมีการเว้นระยะแต้ถ้าเว้นน้อยกว่า 4 เมตร ให้นับรวมกันเป็นแถวเดียว

บ้านแฝด กำหนดข้อบังคับไว้ในข้อ 37 ดังนี้
…เว้นด้านหน้า 3 เมตร ด้านหลัง 2 เมตร ด้านข้าง 2 เมตร

โซฟาแต่งบ้าน